KONGRESS 2018 Diskussion om motioner

Diskussion om motioner

Detta dokument är en sammanställning av den diskussion som miljönätverket hade på sin träff på riksdagen den 2 februari. Förslagen till beslut är endast rekommendationer.

E48 – Förtydliga ekologiska perspektivet, rad 51-53

att-satser:

att följande omarbetning görs av texten på rad 51-53, sidan 2 görs.

”Vänsterpartiet är ett parti vars politik greppar det ekologiska perspektivet i beslut och agerande. Vår politik bidrar även till ekologisk hållbarhet och ett samhälle som lokalt och globalt leder till ett gott liv för alla inom ramen för vad ekosystemen tål. Jordens resurser, på land och i vatten måste förvaltas långsiktigt. Klimat och ekosystemen har givna ramar vilket social- och ekonomisk utveckling måste förhålla sig till. Endast genom vänsterpolitik med en stark offentlig sektor och ett tyglat näringsliv kan övergripande mål nås och leda utvecklingen till ett hållbart samhälle.”

(Diskussion efter nästa motion E49)

E49 – Ekologisk grund med innehåll

att-satser:

att på rad 51-53 ersätta stycket med följande:

“Vänsterpartiet är ett parti på ekologisk grund som sätter klimat och människor före vinst för några få. Vi inser miljökrisernas allvar och att dessa kräver en radikal omställning av samhället till att bli ekologiskt hållbart. Vi går från ord till handling och vi vågar ta strid mot de starka intressen som vill att allt ska fortgå som vanligt.”

Båda motionerna E48 och E49 lyfter ekologisk grund i inledningstexten. Det ursprungliga förslaget var dåligt. I den nya texten blev inledningen bättre men fortfarande finns det inget om ekologisk grund.

Förslag till beslut

 • Yrka på att lämna över till redaktionskommitté att inarbeta E49 i det nya förslaget

E196 – också klimat och hållbarhetsaspekt ska vara viktigt i arbetstidsförtkortning

att-satser:

att efter stycket som avslutas på rad 345, lägga till följande i ett nytt stycke:

“Samtidigt som arbetslivet sliter ut människor, sliter det också ut naturen. Klimatförändringarna beror till stor på att tillväxten ständigt kräver ökad produktion med miljöförstöring som följd. När vi istället tar ut effektiviseringar i form av fritid, minskar vi också utsläppen och tar stegen mot ett hållbart samhälle.”

Förslag till beslut:

 • Yrka bifall till E196

E214 – Arbete utan miljöförstöring

Att-satserna:

att på rad 373 efter “sysselsättning” lägga till “och hållbara jobb”. Meningen blir då “Full sysselsättning och hållbara jobb ska vara målet för den ekonomiska politiken.”

att på rad 381 skriva “Istället ska vi ställa om arbetsmarknaden och skapa gröna jobb som används för att bygga ett hållbart Sverige. Ingen ska behöva arbeta med att förstöra klimatet”

Förslag:

 • Yrka bifall till E214 men speciellt första att-satsen

E160 – Deniz Tütüncüs reservation om fossilbilar

Om att ändra till år 2022 (istället för 2025) avseende förbudet att sälja nya bilar som drivs med fossila bränslen.

att-satserna:

att bifalla Deniz Tütüncüs förslag om att ändra till 2022 avseende förbudet att sälja nya bilar som drivs med fossila bränslen.

Förslag:

 • Stödja Deniz reservation genom bifall till E160

E144 – Göteborg (massa saker)

att-satserna:

att meningen på rad 285 i valplattformen ändras till ”Vi vill ställa om Sverige för att minska utsläppen och svenskarnas höga resursanvändning.”

att efter meningen på raderna 287-289 i valplattformen lägga följande mening: ”Subventioner som bidrar till fortsatt hög köttproduktion ska stegvis tas bort.”

att meningen på rad 302-303 i valplattformen ändras till: ”Ett sådant mål är att inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i Sverige efter 2025, samt att den totala fordonsflottan stegvis ska minska i antal.” och åtföljs av: ”För att nå detta mål ska kommunerna få i uppdrag att upprätta kommunala bilpooler. Parallellt med detta ska fordonsskatterna höjas, vilket kommer bryta privatpersoners behov att äga en egen bil och minska risken för slentrianmässig bilanvändning.”

att stycket på rad 305-312 i valplattformen ändras till följande: ”Vi vet att de rikaste konsumerar mest, och därmed bidrar till störst klimatutsläpp. En viktig del av kampen för klimatet är därför att höja skatterna för de med högst inkomster och störst förmögenheter. Vi kan dock inte på något vis förringa den utbredda överkonsumtionen, även hos de med medelstora och till och med relativt låga inkomster. Med ytterligare punktskatter av till exempel flyg, kombinerat med ordentliga förbättringar av hållbara alternativ kan vi underlätta för alla att leva inom planetens gränser.”

att i slutet av rad 319 i valplattformen lägga följande mening: ”Avgiftsfri, skattefinansierad lokal kollektivtrafik bör införas i alla kommuner.”

att-satser som är ändringsyttrande:

att-sats tre gällandes meningen på rad 302-303 i valplattformen: ”Ett sådant mål är att inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i Sverige efter 2025, samt att den totala fordonsflottan stegvis ska minska i antal.”

att-sats fyra gällandes stycket på rad 305-312 i valplattformen: ”Vi vet att de rikaste konsumerar mest, och därmed bidrar till störst klimatutsläpp. En viktig del av kampen för klimatet är därför att höja skatterna för de med höga inkomster och störst förmögenheter.”

När vi diskuterade så konstaterade vi att det var många olika saker som togs upp. 2a att-satsen om köttsubventioner var bra.

Vi ville i 3e att-satsen lyfta det som har att göra med att minska antalet bilar, dvs ”[…]samt att den totala fordonsflottan stegvis ska minska i antal.” Men 3e att-satsen innehöll också ett tillägg om kommunala bilpooler som några ställde sig frågande till.

Gällande avgiftsfri kollektivtrafik så tyckte flera att det var en viktig motion. Men att bestämma på riksnivå att all kollektivtrafik i alla regionerna skulle vara avgiftsfri var knepig framgick av diskussionen.  Eftersom det kan bli extra dyrt i vissa regioner. Och eftersom det är samma pengar i landstinget så slåss man om samma pengar som sjukvården gör.

I vissa regioner kan det bli en valfråga regionalt men svårt att det ska drivas. I så fall skulle det behövas något om statligt stöd. Det nämns inte i motionens att-sats. I Stockholm har det jobbats mycket med det. Viktigt att man satsar på cykel och försvårar för bilen samtidigt som man satsar på avgiftsfri kollektivtrafik.

Snart kommer miljöutskottet i Stockholm ha en omställningsplan redo för Stockholms län. Där ingår en del om avgiftsfri kollektivtrafik. Det får andra delar av Sverige gärna ta del av. Det fanns alltså inget konsensus kring den frågan.

Förslag till beslut:

 • Yrka bifall till 2a att-satsen om minskade subvention till köttproduktion
 • Lyfta skrivningen om ”samt att den totala fordonsflottan stegvis ska minska i antal”, alltså antagligen bifall till första ”ändringsyttrandet”

E178 – förstatliga järnvägen

att-satser:

att andra meningen på rad 323-324 ändras till ”Järnvägen måste snabbt byggas ut samt drift och underhåll återtas i statlig regi.”

Alla verkade tycka det var en väldigt viktig fråga.

Förslag:

 • Yrka bifall till E178

E175 – hållbar sjöfart

att-satser:

att rad 319 ändras till ”miljövänliga transporter för järnväg, kollektivtrafik och cykling. Sjöfarten måste ställa om till förnybara bränslen och bli en del av framtidens hållbara transportsystem”.

Flera lyfte den här som en viktig motion.

Förslag till beslut:

 • Yrka bifall till E175

E148 – makten att bruka jorden

Den här lyftes som en viktig motion av Malmös miljlutskott.

Passar bra in i valplattformens anda om att prata om makt och jämlikhet

1a attsatsen är lite knepigt eftersom regeringen nyss antagit en livsmedelsstrategi som Vänsterpartiet står bakom. Är det rimligt att driva att vi vill ha en ny livsmedelstrategi?

2a attsatsen är internationalistisk och solidarisk vilket är viktigt för det saknas i programmet.

Det var dock otydligt för vissa i gruppen vad 2a attsatsen menades exakt.

Förslag till beslut:

 • Viktig diskussion som välkomnas men ingen enighet i kring vad man ska rösta

 E172 – Om livsmedelsskatt

Motioner som yrkar på bifall till Denizes och Kajs reservationer.

Bägge motionerna yrkar på att föra in:

”Vi vill att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga och välja miljövänlig mat framför den med hög klimatbelastning. Därför är vi för att införa en vägslitageavgift för tunga lastbilar, en proportionerlig livsmedelsskatt och en flygskatt. Inkomsterna från dessa skatter ska oavkortat gå till att främja och utveckla en hållbar livsmedelsproduktion och investeringar för billigare och bättre miljövänliga transporter för järnväg, kollektivtrafik och sjöfart.”

Bättre att fokusera på att lyfta E172 (eftersom E171 tar bort en del annan bra text).

Vi hade en diskussion om huruvida livsmedelsskatt är ett bra ord. Förslag lyftes på diffirentierad moms kanske är ett bättre ord. Men när livsmedelsskatt har diskuterats så har det pratats om en punktskatt (t.ex. påslag på 20-30 kr per pg, vilket skulle bli annorlunda än en förändring av momsen).

Det finns bra forskning på området kring proportionerlig livsmedelsskatt av SLU.

Vi konstaterade att det fanns många bra motargument mot de vanliga invändningarna mot livsmedelsskatt, t.ex. att det skulle få en omfördelande effekt (eftersom överklassen äter mer kött än arbetarklassen och skatten skulle föras tillbaka så att växtbaserad mat skulle bli billigare).

Andra saker som lyftes var vår inställning till tobaksskatt, alkoholskatt och koldioxidskatt på bränsle.

Det lyftes också att det är viktigt att prata om livsmedelsskatt och inte bara köttskatt på t.ex. nötkött och lamm. Dels för att även ost och mjölk har höga utsläpp men också för att man riskerar att missa annan miljöproblematik med t.ex. griskött.

Det fanns också en diskussion om EU när vi pratade om hur subventioner påverkar jordbruk och livsmedelsproduktion. Viktigt att lyfta EU när vi pratar om jordbruk och livsmedel. Men diskussionen påverkade inte hur vi förhåller oss till de här motionerna.

Alla på mötet verkade tycka det här var en viktig och bra motion.

Förslag till beslut:

Stödja Deniz och Kajs reservation genom bifall till E172

E80 – Divestera AP-fonderna

att-satser:

att meningen på rad 150-151 får följande lydelse:

“Vi vill använda AP-fonderna till produktiva och samhällsnyttiga investeringar, som upphör med fossila placeringar och respekterar Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat.”

Motionen tydliggör att man ska divestera, sluta med det som görs. (PS pratar mest om att inte göra nya satningar på fossilt, det är inte tillräckligt tydligt).

Finns rörelser som jobbar exakt med det här. Kommer nagelfaras av miljörörelser, inte minst av Greenpeace.

Det var flera som lyfte att det här var en viktig motion.

Förslag till beslut:

 • Yrka bifall till E80

E136 – Fossilgas i valplattformen

att-satser:

att byta ut ordet “gas” på rad 273 till “fossilgas”

Förslag till beslut:

 • Yrka bifall till E136

E133 – Ekologi, människors hälsa och lokaldemokrati måste gå före vinstintressen

att-satser:

att följande tillägg till valplattformen måtte antas av kongressen (Avsnitten kan inarbetas i »Klimatmålen och ekologin…« rad 269 ff eller komma direkt efter detta på rad 328.):

– I ett ekologiskt hållbart samhälle kämpar vi för biologisk mångfald och god livsmiljö. Problemen uppstår när olika intressen ställs mot varandra.

– Vi vill att naturen och ekosystemet görs till ett överordnat riksintresse över exploaterandeindustri och offentlig, civil och militär verksamhet som hotar förstöra dricksvatten och biologiskmångfald i våra sjöar och vattendrag. Förbjud störande verksamheter i befolkningstäta områden. De skall befrias från buller samt kemiska och fysiska miljöhot. Försiktighetsprincipen som råder skall tillämpas strikt över bagatelliseringen och förnekandet av framtida risker. Det vi inte vet konsekvenserna av skall vi inte göra.

– Vi vill göra om minerallagen så att skyddet för omistliga miljöer och naturresurser säkerställs. Och för att skydda grundvattnet.

– Vi vill också stärka lokaldemokratin genom att alltid ge dem som närmast berörs en röst och ett avgörande inflytande över beslutsprocessen. Vi vill demokratisera alla ekonomiska beslut som påverkar våra livsvillkor.

För att dessa aspekter skall kunna inarbetas i valplattformen bör rubriken på rad 269 ändras till:

Klimatmålen och ekologin måste gå före kortsiktiga vinstintressen

Bra men texten är lång och lite rörig.

Militären går före allt. Förstör dricksvatten. Kanske inte passar i valplattformen tyckte vissa.

Diskussionen behövs verkligen. Men det behövs kopplas till jämlikhet om man ska kunna få in den lyftes i diskussionen.

 Viktigt att vår politik hänger ihop.

Men strategiskt viktigt att ha med den här för att få med besvikna miljöpartister lyfte en annan.

Sammantagningsvis, viktig fråga men hade nog behövts omarbetas för att kunna komma med.

Förslag till beslut:

 • Olika inställningar kring om man ska prioritera motionen. Men alla håller med om att det är en viktig diskussion

Vare sig du själv är ombud eller inte , prata med ombud ni känner och uppmana dem att stödja miljö- och klimatmotionerna vi pratat om!

Annonser

En tanke på “KONGRESS 2018 Diskussion om motioner”

 1. Jag hör att Centern har med klimat och ekologifrågorna som ett av tre områden som dom betonar inför valet. Jag tror inte mycket på dom när det gäller till exempel klimatpolitik (läs flygskatt m.m.). Vi måste se till att ekologi och klimat blir det tredje benet i valplattformen på samma sätt som när vi beskriver partiet annars (socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund). Det bör vara lika viktigt i valet!!

  Så alla ombud: Höj rösten och väsnas för vår ekologiska grund! Låt oss inte släppa den inte till Centern!

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s