Motion till EU-valplattformen – Förtydliga texten om handelsavtal

Motionstext

Förtydliga texten om handelsavtal

Vänsterpartiet är det parti som i EU varit mest kritiskt till de stora och genomgripande handelsavtalen CETA mellan Europa och Kanada och TTIP mellan Europa och USA. Dessa avtal som nu delvis trätt i kraft eller kan komma att träda i kraft inom en snar framtid och som vi anser kommer påverka politiken vad det gäller välfärd arbetsrätt och inte minst klimat- och miljö i en mycket negativ riktning bör därför förtydligas i texten till valplattformen.

Vi yrkar

att stycket på rad 179- 183 stryks och ersätts med följande text:

“Vänsterpartiet är i grunden positiva till handelsavtal men de får aldrig ställas över det egna landets politiska beslut eller tillkomma på ett odemokratiskt sätt. Då sker en maktförskjutning från våra demokratier till storföretagens bolagsrum.
CETA avtalet mellan EU och Kanada och TTIP avtalet mellan EU och USA är särskilt två avtal som tillkommit på ett sådant sätt genom påtryckningar från företagens egen lobbyism och utan någon som helst folklig förankring. Dessa avtal hotar möjligheterna för enskilt land att lagstifta om åtgärder vad det gäller gemensam välfärd, arbetsrätt, djurrätt och inte minst klimat- och miljö. Företagens investeringsskydd kan i praktiken leda till att det egna landet kan stämmas på miljontals kronor om deras lagar och regler försvårar, hotar eller motarbetar företagens vinstintressen vid etablering och/eller upphandling.
Vänsterpartiet kommer därför inom ramen för det europeiska samarbetet fortsätta arbeta för att sådana handelsavtal inte kommer tillstånd.

Kerstin Sagström
Karin Flodin
Vänsterpartiet Linköping

Annonser

Motion till EU-valplattformen – Inför koldioxidåterbäring

Motionstext

Inför koldioxidåterbäring

Efter stycke rad 51-55

I texten till valplattform talas om en klimatomställning som alla behöver vara med och bidra till och att det är de rikaste som behöver bidra mest då deras ekologiska fotavtryck är störst. Men denna omställning sker inte av sig självt särskilt inte om Europa drabbas av en ny lågkonjunktur. Då kommer både människor och näringsliv vara mindre benägna att ställa om till en grön fossilfri värld. Politiken måste därför hitta nya konkreta sätt att fördela bördorna mellan olika grupper i samhället när omställningen blir ekonomiskt kännbar för befolkningen. Om så inte sker kommer de sociala klyftorna att vidgas ännu mer och risken finns att en sådan omställning istället blir en växande proteströrelse som den vi nu senast såg i Frankrike där de som hade de ekonomiskt sämst ställt agerade mot ökade miljöskatter.

Vi skulle därför vilja se att Vänsterpartiet inom ramen för EU verkar för ett förslag liknande det man nyligen sjösatt i Kanada. Landet provar där en modell med höjd koldioxidskatt. Men för att göra det mer socialt och rättvist inför de samtidigt en CO2 återbäring i form av en check på 3000kr som kommer direkt ner i var man brevlåda. Landet har räknat ut att närmare 70% av befolkningen tjänar på återbäringen som för dem kommer vara större än den nya koldioxidskatten. Samtidigt ska den rikare delen av befolkningen där skatten blir mer kännbar motivera dem att bli mer medvetna om sin livsstil och på så sätt konsumera mindre. Resten av skatteintäkterna ska gå till skolor sjukhus och andra utsatt institutioner. Företagen kommer dock betala fullt ut. Det här menar en del forskare är framtiden för att hitta ett rättvist sätt att fördela bördorna på och samtidigt rädda klimatet.

Vi yrkar

att efter stycke rad 51-55 lägga ytterligare ett stycke som låter följande:

“Ett ytterligare sätt att underlätta omställningen är att Vänsterpartiet inom ramen för EU verkar för att en modell med koldioxidåterbäring införs liknande den som nyligen införts i Kanada. Förslaget innebär i stora drag att man samtidigt som man inför en gemensam koldioxidskatt också ger alla medborgare en koldioxidåterbäring. Denna kommer med rätt summa gynna större delen av befolkningen vilka kommer få mer pengar från återbäringen än vad man betalar in i skatt. Samtidigt skulle en sådan återbäring motivera storkonsumenter av fossil energi att bli mer medvetna om sin livsstil och konsumera mindre. Resten av skatteintäkterna bör gå till gemensam välfärd. Detta koncept är en möjlig modell för att på ett positivt sätt pressa tillbaka utsläppen samtidigt som det sker på ett rättvist och socialt inkluderande sätt”

Kerstin Sagström
Karin Flodin
Vänsterpartiet Linköping

Motioner till EU-valplattformen från kamrater i bland annat Malmö

Nedan följer flera motioner som är underskrivna huvudsakligen av kamrater från Malmö.

Vi är klimataktivisterna som vill mer än slagord

Rad 15

När vi beskriver oss som de fackligt aktiva och som feminister använder vi konkreta konflikter som är aktuella i EU-politiken för att måla upp bilden av oss. När vi förkunnar oss som klimataktivister blir det däremot mer allmänt genom ett välanvänt slagord. Det är förvisso helt rätt att vi vill förändra systemet i grunden, men vi tycker att det blir tydligare om det beskrivs mer konkret.

Vi yrkar

att på rad 15 ersätta “vill förändra systemet, inte klimatet” med “står upp mot fossilindustrin och kräver en rättvis och hållbar framtid”

Meningen blir då “Vi är klimataktivisterna som står upp mot fossilindustrin och kräver en rättvis och hållbar framtid.”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö

Ett rättvist Europa för klimatet

Rad 33

Vi tycker att det är viktigt att betona kontentan av vår politik i rubriken till delen om klimatet. Därför föreslår vi att lyfta fram vänsterns unika perspektiv om att det är genom social rättvisa om vi agerar för klimatet.

Vi yrkar

att rubriken på rad 33 som lyder “EU ska förändras – inte klimatet” ersätts av “Ett rättvist Europa för klimatet”.

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Folkligt stöd för att att agera för klimatet

Rad 36

Det är helt rätt att hänvisa till den starka opinion som finns för klimatet. Likaså är det att synliggöra konflikten och motståndet från systemet och kapitalet. Dock menar vi att beskrivningen av denna opinion är något missvisande. Även om vi önskar det, finns det ingen folkrörelse som konkret kräver ett långsiktigt hållbart samhälle. Däremot växer ett stort folkligt stöd för att politiken ska ta ansvar och agera mot klimatförändringarna.

Genom att hänvisa till detta istället, blir också motståndet tydligare vilket stärker vårt budskap. Det finns ett stöd för en politik som agerar men kapitalet ställer sig ivägen.

Vi yrkar

att på rad 36 ersätta “en stark folkrörelse för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle” med “ett starkt folkligt stöd för en politik som tar ansvar och agerar för att vända utvecklingen”.

Meningen blir då istället enligt följande:

“Det finns ett starkt folkligt stöd för en politik som tar ansvar och agerar för att vända utvecklingen – men motståndarna är mäktiga för att de tjänar pengar på dagens system.”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

EU är riggat för klimatförstörarna

Rad 37

Det är utmärkt att valplattformen ställer en verklig klimatpolitik mot kapitalets intressen och synliggör fossilindustrins och lobbyisternas makt. Detta skulle stärkas med ett perspektiv som saknas i förslaget – nämligen att EU i sig självt motverkar tillräckliga åtgärder på grund av fördrag som ställer den fria marknaden i högre prioritet än klimat och sociala rättigheter.

Genom att förklara hur dessa krafter samverkar, blir vårt alternativ tydligare.

Vi yrkar

att efter meningen på rad 37 lägga till följande mening: “Till sin hjälp har de ett EU riggat till sin fördel.”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

En rättvis klimatpolitik

Rad 40

Vänstern står inför en historisk uppgift att samla arbetarklassen för en omfattande omställning av hela samhället för att motverka en katastrofal klimatkris som i första hand drabbar de redan mest utsatta.

För att lyckas måste vi tydligt skilja oss från den liberala uppfattningen om att det är en fråga om personliga uppoffringar på lika villkor och syna elitens försök att låta arbetarklassen betala notan. Resultatet av en orättvis klimatmotiverad bestraffning av redan utsatta grupper gjorde sig synbar i höstas i de folkliga protesterna i Frankrike mot försämrade levnadsvillkor i form av höjda bensinpriser samtidigt som de rikaste fick skattelättnader. Vårt svar måste betona nödvändigheten av en rättvis klimatpolitik med omfördelning och offentliga investeringar i sin kärna.

Även om vi uppskattar det nuvarande förslagets intention att peka ut de rikaste som de största klimatbovarna, förhåller det sig fortsatt inom den idag dominerande utgångspunkten att det är en fråga om livsstil och val. Som socialister ser vi att det är vem som har makten över produktionen som avgör. 100 företag bär ansvaret för 71% av utsläppen av växthusgaser sedan 1988.

Genom att synliggöra det fåtal superrikas makt över produktionen, visar vi deras skuld till klimatet och därmed undanröjer deras försök att lägga över den på vanligt folk.

Vi yrkar

att texten som börjar på rad 40 med orden “I ett jämlikt samhälle” till och med “sin livsstil mest” ersätts med följande:

“Ekonomin och samhället måste fort förändras för att bli hållbar. Vilken politik som styr avgör vem som får bära kostnaden. En rättvis klimatpolitik ser till att de som bär ansvaret, ägarna till storföretagen och utsläppen, får betala konsekvenserna – inte de som redan drabbats hårt av åtstramningar och ökade klyftor.”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Demokratisk omställning

Rad 42

Vi behöver tydligare förklara att offentligt kontrollerade verksamheter ger oss bättre möjligheter att agera för klimatet, då vi därmed också har ett demokratiskt inflytande. Det stärker förståelsen för varför vänstern är bäst på att lösa dessa problem och öppnar samtidigt vägar in till en socialistisk samhällsutveckling.

Vi uppskattar det nuvarande förslagets andemening, att en större offentlig del i ekonomin är mer hållbar. Dock tycker vi att det blir lite väl allmänt formulerat. Därför föreslår vi en ändring som vi tycker tydligare utmålar konflikten mot skattesänkningar.

För att tydligare förklara vänsterns unika förmåga att hantera klimatkrisen, föreslår vi också att vi lägger till att omställningen ska bli hållbar och rättvis.

Vi yrkar

att meningen på rad 42 som börjar med “När en större” ersätts med följande:

“När mer av samhället styrs gemensamt kan vi demokratiskt bestämma takten för omställningen. Istället för att betala de rikas lyxkonsumtion, kan mer gå till investeringar som minskar utsläppen.”
att sist i meningen på rad 45 lägga till “och rättvis”.

Ändringarna ger då följande text:

“När mer av samhället styrs gemensamt kan vi demokratiskt bestämma takten för omställningen. Istället för att betala de rikas lyxkonsumtion, kan mer gå till investeringar som minskar utsläppen. Därför är det bara genom vänsterpolitik som omställningen kan bli hållbar och rättvis.”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Tillskriv inte EU en potential det inte har

Rad 47

Att vi är för bindande miniminivåer för klimatet på EU-nivå har stöd i partiprogrammet. Vi anser dock att det är missvisande att formulera det som att vi vill “använda EU” för detta. Det tillskriver en syn på potentialen i EU som inte har stöd i partiprogrammet. Det är problematiskt, särskilt i sammanhanget då den föreslagna valplattformen saknar kritiska formuleringar till hur EU idag inte möjliggör tillräckliga klimatåtgärder.

Vi föreslår att istället formulera det som att vi vill driva på för höga mål.

Vi yrkar

att på rad 47 ersätta “använda EU till” med “driva på för”.

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Beskriv EU:s hinder för klimatpolitiken

Rad 49

Det är helt rätt som skrivs i den föreslagna inledningen till valprogrammet – det går inte att genomföra det nödvändiga om en har en naiv inställning till EU. Då behöver vi också vara tydliga i vår EU-kritik och synliggöra de hinder som står i vägen. Om inte, utmålar vi en oproblematisk bild som leder till en falsk tilltro till EU:s potential.

Det är bra att vi, som i förslaget på rad 47-49, är tydliga med att vi vill sätta högre mål och krav. Vi föreslår att detta följs upp med att poängtera att EU idag i praktiken hindrar tillräckligt agerande på grund av sitt inbyggda företräde till kapitalet.

Vi yrkar

att på rad 49, efter meningen som avslutas med “gas och kol.” lägga till följande mening “Idag försvåras detta av EU:s inbyggda företräde för storföretagens vinster och intressen.”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Gå före tillsammans med andra

Rad 49

Det är bra att förslaget konstaterar att Sverige behöver gå före inom klimatpolitiken. Dock tycker vi att formuleringen är missvisande. Att länder inte lever upp till Paris-avtalet är inte en fråga om inspiration. Dessutom riskerar det bidra till den falska uppfattningen om att Sverige är något slags föregångsland idag.

Vi föreslår att vi använder samma strategi som beskrivs i flera av de andra avsnitten i valplattformen. Genom att tillsammans med andra länder gå före kan vi utmana EU:s begränsningar och samtidigt betona vår syn på internationella samarbeten.

Vi yrkar

att på rad 49 ersätta meningen “Genom att (…)” med följande mening: “Genom att progressiva länder går före tillsammans kan vi bana väg för att fler lever upp till Paris-avtalet.”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Reglering, inte marknadslösningar

Rad 50

Med en valrörelse som tar i anspråk att driva klimatet som en tydlig huvudfråga, behöver vi också vara relevanta i de frågor som idag dominerar EU:s klimatpolitik. Dessvärre saknas förslag för EU:s handel av utsläppsrätter.

Systemet är resultatet av samma övertro till marknaden som även har dominerat de globala klimatförhandlingarna och som genom sitt ensidiga fokus och misslyckande också inneburit en enorm bromskloss för verkligt agerande. Vänstern måste förkasta kapitalets försök att slingra sig ur omställningen genom falska lösningar och istället bygga en opinion för verktyg vi vet fungerar.

Ett av dessa är att reglera genom tillstånd. Genom att göra dem tidsbegränsade och med uppgift att progressivt skära ner utsläppen, tar det offentliga ansvar och kontroll över utsläppsminskningen.

Tillstånden är dock även dessa en övergång. Om vi ska begränsa uppvärmningen behövs ett slutdatum för det fossila. Genom att förbjuda ägande i fossila tillgångar och storskalig produktion, kan vi tvinga de enorma kapitalintressena kopplade dit att dra sig ur. Samtidigt förtydligar vi konflikten med de som bär ansvaret för krisen. Fossilkapitalets påverkan och investeringar är globala, men deras ekonomiska förutsättningar och rättsliga grunder är fortsatt hårt knutna till de mäktigaste av de europeiska länderna. Genom att förbjuda ägande även i det som är placerat utanför EU, kan vi förhindra att investerarna bara flyttar sina pengar till regioner lättare att exploatera.

Vi yrkar

att efter rad 50 lägga till ett nytt stycke med följande:

“Allt för länge har europeisk klimatpolitik begränsats till en naiv övertro till marknadens egen förmåga att lösa sina egna kriser. Vänsterpartiet vill ersätta den tandlösa handeln av utsläppsrätter med tidsbegränsade tillstånd som progressiv skär ner utsläppen.”

att efter föregående fortsätta med:

“Ägande i fossila tillgångar och storskalig produktion ska få ett slutdatum i enlighet med 1,5 graders-målet, även de som är placerade utanför EU.”

att efter rad 72 lägga till en ny punktsats: “Inför tidsbegränsade tillstånd som progressivt skär ner utsläppen”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Avbryt EIB:s finansiering av fossilt

Rad 53

Europeiska investeringsbanken (EIB) är idag en stark drivkraft för finansiering till nya fossila infrastrukturprojekt i EU. Genom att synliggöra detta bygger vi en tydligare bild av hur EU:s institutioner idag motverkar omställningen och hur vi vill förändra för att fort minska utsläppen.

Vi yrkar

att på rad 53, efter “Den ska upphöra med” lägga till följande “finansiering av fossil infrastruktur,”.

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Investeringar för klimaträttvisa

Rad 55

Omställningen innebär stora förändringar i många regioner som är hårt knutna till den fossila ekonomin. En rättvis omställning säkerställer att dessa samhällen får de resurser som krävs för att utvecklas och ersätta gamla jobb med nya. Vi tycker att detta ska skrivas in i beskrivningen av funktionen med klimatinvesteringsbanken.

Vi yrkar

att sist i meningen på rad 55 lägga till följande: “och som utvecklar samhällen som riskerar att halka efter när jobben byts ut.”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Vilkas miljöskadliga subventioner?

Rad 56

Precis som föreslås till valplattform, måste våra samhällen sluta subventionera miljö- och klimatskadlig verksamhet. Dock ger nuvarande formulering en osäkerhet på vad som menas. I partiprogrammet fastslås att “Överstatlig övervakning av medlemsstaternas budgetprocesser ska avvisas”. På vilket vis vill vi använda EU till att avskaffa dem?

Vi föreslår istället att tydligare peka på EU:s egen roll och att det är dessa subventioner som ska avskaffas.

Vi yrkar

Att på rad 56 ersätta “använda EU till att avskaffa” med “avskaffa EU:s”.

Meningen blir då istället “Vänsterpartiet vill avskaffa EU:s miljöskadliga subventioner (…)”.

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Flytta förslaget om flygskatt till stycket om tågen

Rad 56

I förslaget nämns flygskatten på rad 56-57, trots att inget annat tycks relatera till det. Vi föreslår istället att detta flyttas ner till sista stycket i samma avsnitt – till det där flyget och tåget beskrivs mer utförligt.

Vi yrkar

att på rad 56-57 stryka “och införa en progressiv flygskatt” och istället på rad 68, efter “(…) ta tåget före flyget.”, lägga till följande mening: “Vi vill ha en europeisk progressiv flygskatt”.

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

EU ska ta ansvar för sitt resursanvändande

Rad 59

Vi ser med glädje till förslaget att inkludera konsumtionen när man mäter utsläppen. Dock tycker vi att motiveringen som följer på rad 59 är problematisk. Vi behöver inte mer fokus på individuell konsumtion.

Vi föreslår istället att det motiveras av att EU ska ta ett internationellt ansvar för hela sin påverkan av miljön. Detta sätter ett tydligare fokus på den globala orättvisan i klimatpåverkan.

Vi yrkar

att på rad 59 ersätta “, allas vår konsumtion är allas vårt miljöansvar.” med “och ta internationellt ansvar för hela sin påverkan på miljön.” samt att nästföljande mening ersätter “Det” med “Vi”.

Meningarna blir då istället: “Vi vill att EU ska inkludera konsumtionen när man mäter utsläppen och ta internationellt ansvar för hela sin påverkan på miljön. Det ska inte belasta länderna som producerar varorna.”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö

Omställning av EU:s jordbruks-, skogs- och fiskepolitik

Rad 61 – 76

Valplattformens avsnitt om jord- och skogsbrukspolitiken är i grunden bra men bristfällig på ett antal punkter. För det första måste jordbruksstödet, som är ca 40% av EU:s budget, problematiseras mera. Stödet bör – i stället för att gynna grevar och baroner – i högre grad stimulera en omställning till en ekologiskt hållbar produktion. Detta gäller också skogsbruket och fiskenäringen. Den senare nämns tyvärr inte i valplattformen.

Vi yrkar därför

att ordet ”fiskepolitik” läggs till efter skogspolitik på rad 61

att ett nytt stycke läggs till på rad 63 efter “(…) kriser. ” enligt följande: “Den rådande EU-politiken måste förändras i grunden. – makten är i alltför stor utsträckning i händerna på några få och oftast toppstyrd från EU-kommissionen. Vänsterpartiet kommer att arbeta för ökat inflytande till fördel för brukare och konsumenter till skillnad från den nuvarande maktkoncentration kring stora multinationella företag.”

att orden ”satsa på” på rad 63 bytts ut med ”ställa om till”

att stryka meningen på rad 65 som börjar med. ”Ett tak (…)” och ersätta den med följande text: ”EU:s subventioner måste användas för omställning till hållbarare odlingsmetoder och ej bindas upp i fossilberoende strukturer. Jordbruksstödet måste läggas om och ett tak införas på hur mycket ekonomiskt stöd de stora markägarna, grevar och baroner, kan få.”

att ett nytt stycke läggs till på rad 66 efter meningen Djurskyddet måste stärkas: ”Skogen skall inte enbart ses som en kolsänka. Lokal förädling av skogsråvara och biokolproduktion skall stimuleras som en viktig resurs för att få bort CO2.

att efter det nya stycket om skogen lägga till följande: “EU:s gemensamma fiskeripolitik och Sveriges nationella yrkesfiskestrategi fastställer att fisket ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart, Alla tre kriterier är något som i dag är svårt att uppnå pga. förorening, överfiske och en kvotfördelning som bara gynnar några få stora båtar. Fiskeripolitiken behöver omvärderas för i högre grad gynna kustfisket och de kommuner som driver och investerar i fiskehamnarna.”

att lägga till en ny punktsats efter rad 76: “Total omläggning av jordbruks, skogs- och fiskepolitiken till ekologiskt hållbart”

att lägga till en ny punktsats efter rad 76: “Mindre stöd till jordbruksindustrin och mer till småbrukare med hållbara metoder”

Vilmer Andersen, Malmö
Tobias Petersson, Malmö
Elisabeth Hellman, Malmö
Jens Börjesson, Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Gör vinstintresset att tåget är dyrare än flyget?

Rad 67

I den föreslagna formuleringen på rad 67 ställs fossilindustrins vinstintresse i konflikt mot att det ska vara billigare att välja miljövänligt. Vi tycker att det är en olycklig formulering som inte går ihop.

Vi yrkar

att på rad 67 ändra början av meningen så att “För att sätta människors livsvillkor före fossilindustrins vinstintresse vill Vänsterpartiet” ersätts med “Vänsterpartiet arbetar för”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Samarbete om ökat tågresande – inte samlad tågpolitik i EU

Rad 68

Det är utmärkt att PS föreslår att Vänsterpartiet ska driva ökat tågresande, samordnade tidtabeller och nattåg genom Europa. Detta får dock inte misstas för att vi vill harmonisera tågpolitiken inom EU. Med nuvarande formulering om att samla tågpolitiken, kan det uppfattas så.

Vi föreslår istället att beskriva det som ett samarbete.

Vi yrkar

att ersätta början av meningen på rad 67, “Vi vill skapa en samlad europeisk tågpolitik”, med följande “Det behövs ett samarbete”.

Meningen blir då istället: “Det behövs ett samarbete för ökat tågresande med samordnade tidtabeller och nattåg genom Europa”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Tåg till rimliga priser

Rad 70

För att komplettera det goda förslaget om samordnade tidtabeller och fler nattåg vill vi också tillföra att de ska vara till rimliga priser. Därmed tillförs också ett perspektiv av att alla ska kunna resa med tågen.

Vi yrkar

att i slutet av meningen på rad 70 som idag slutar med “nattåg genom Europa”, lägga till “till rimliga priser”.

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Petter Engvall, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Samverka för flygskatt

Rad 76

Vi tycker att punkten om flygskatten formuleras lite för vagt. Genom att istället beskriva det som att vi ska samverka länder emellan ges mer initiativkraft i förslaget.

Vi yrkar

att på rad 76, ersätta punkten med “Samverkande för en progressiv flygskatt”

Jens Börjesson, V Malmö
Tobias Petersson, V Malmö
Vilmer Andersen, V Malmö
Elisabeth Hellman, V Malmö
Mattias Pettersson, V Lidköping

Motion till EU-valplattformen – Konkretisera klimatpolitiken när det gäller EU:s handel med utsläppsrätter

Foto: Wikimedia Commons

Motionstext

Konkretisera klimatpolitiken när det gäller EU:s handel med utsläppsrätter

Förslaget till valplattform är på många sätt retoriskt inkluderande och ger en bild av ett aktivt parti. Tyvärr saknar den konkretion i vad vi vill göra i EU på flera områden. Kanske är det mest påtagligt när det gäller klimatpolitiken. Storslagna ingångar om att vi är klimataktivister som vill förändra systemet och inte klimatet mynnar ut i det första punktkravet ”Kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler och mål där de rika får betala mest”. Vad betyder det? Vad vill vi göra i Europaparlamentet för att åstadkomma detta?

Inte med ett ord nämns EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Systemet har nyligen reviderats och blivit bättre. Det är dock inte tillräckligt skarpt för att ge de utsläppsminskningar som krävs för att klara klimatet. EUs ramverk för klimat och energi för 2030 beslutades exempelvis innan Parisavtalet undertecknades.

Det rimliga är att utsläppsrätterna minskas i snabb takt och att systemet är helt tömt till 2030.

Någon kan hävda att det inte är lönt att driva denna fråga under den kommande mandatperioden eftersom EU nyligen har reviderat systemet. Det är en felaktig slutsats av flera skäl. Det viktigaste skälet är att klimatet inte kan vänta till nästa mandatperiod. Ett annat skäl är att det tar tid att bygga starka folkliga allianser och skapa ett tryck på andra partigrupperingar.

Yrkande:

att punkten ”EUs system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska reformeras och vara helt tomt senast 2030” läggs till i punktlistan efter rad 76.

Jöran Fagerlund
Vänsterpartiet Angered

Motion till EU-valplattformen – EU är en utmärkt arena för ransonering

Motionstext

EU är en utmärkt arena för ransonering

Planetens resurser måste fördelas rättvist. Det enklaste sättet att skapa en hållbar konsumtion är att införa ransonering på det som hotar planetens gränser t.ex. växthusgaser, kväve och fosfor, gifter som ännu inte har fasats ut, färskvatten, landanvändning, försurande ämnen, sällsynta jordartsmetaller m.fl.

Möjligheterna att ransonera är bättre än någonsin tidigare. Alla varor har en streckkod och spårbarheten i produktionen är hög. Vi behöver därför inte införa ransonering på vissa varor utan kan göra det på de ekologiska fotavtryck varan skapar. Den bästa arenan för detta är EU som har en gemensam tullunion och en inre marknad. Ransonering på EU-nivå

Därmed minskar drastiskt de rikas möjlighet att orsaka miljöförstöring. Även om de har pengar får de inte köpa mer varor eller tjänster som tär på miljön än någon annan. När ransonen är slut får de rika snällt gå på teater, bio eller tågluffa om de vill sätta sprätt på sina pengar. Eller köpa ransoner av någon som har sparat. EU:s rika skulle hamna i händerna på EU:s fattiga och sparsamma.

Vi kan också garantera att EU-medborgarnas samlade konsumtion hålls inom planetens gränser och alla andra på planeten ges samma möjlighet. Inledningsvis bör ransonerna ligga lägre än vad som är genomsnittligt hållbart globalt för att världens fattiga helt enkelt behöver större konsumtionsutrymme.

Erfarenheterna av tidigare perioders ransonering är god. Under andra världskriget ökade t.ex. intaget av kalorier för de fattigaste i England. De fick tillgång till mat de tidigare inte hade råd med. Acceptansen var hög och förekomsten av svarta marknader låg. Ransonering för att möta klimathotet torde bli ännu högre då konsekvenserna av ett skenande klimat är så mycket större än t.ex. första och andra världskriget.

Möjligheterna till svarta marknader borde vara mindre rå ransoneringen kan skötas elektroniskt. Tvärt om skulle en byteshandel kunna underlättas: du får lite fosforutsläpp av mig om jag får lite koldioxid av dig. Det borde vara möjligt att kunna sälja en del av sin ranson för pengar.

Eftersom ingen lagring av vilka varor som köpts torde ransoneringen kunna genomföras utan att riskera den personliga integriteten. Det är heller inte nödvändigt med t.ex. kortbetalning eller legitimering. Man kan även fortsättningsvis gå in i en butik och anonymt handla det man vill och betala kontant.

Det torde heller inte bli något större besvär för handeln då de redan har investerat i streckkodsläsare, kortterminaler och regelverk för plomberad utrustning från skatteverket.

Secondhandförsäljning och handel eller gåvor mellan privatpersoner berörs inte eftersom ransonering bara gäller vid första försäljningstillfället.

Yrkande:

att efter rad 71 i EU-plattformen lägga till ”Vänsterpartiet vill att alla EU-medborgare får ta ett rättvist ansvar ansvar för de konsumtionsrelaterade utsläppen, de växtgasutsläpp som kommer från import och internationella flygresor. Därför vill Vänsterpartiet införa ransonering av ämnen och processer som riskerar att överskrida de planetära gränserna. Ransoneringen skall i grunden vara lika för alla men ett visst utrymme måste finnas för att fattiga länder skall kunna utvecklas snabbare. Ett utrymme för fördelning till personer med stora medicinska behov måste också finnas.”

Jöran Fagerlund
Vänsterpartiet Angered

Motion till EU-valplattformen – Sverige och därmed de svenska tågspåren ligger i Europa

Motionstext

Sverige och därmed de svenska tågspåren ligger i Europa.

Eftersom Sverige ligger i Europa borde våra tågspår också göra det. ”Fler tåg till Europa” blir därför ett orimligt politiskt krav i en valplattform. Även om tolkningen skall vara fler tåg från Sverige till destinationer i Europa är det ett märkligt krav. Det behövs fler tåglinjer och tågavgångar i hela Europa. Behovet av direktlinjer från Sverige många destinationer torde också vara ganska litet. Viktigast för svenska resenärer är att snabbt och enkelt kunna ta sig till viktiga knutpunkter för att byta och kunna ta sig vidare.

Yrkande:

att ändra ”till” till ”i” i punkten ”Fler tåg till Europa” på rad 75 så att den lyder ”Fler tåg i Europa”.

Jöran Fagerlund
Vänsterpartiet Angered

Motion till EU-valplattformen – Skogs- och biokolsplantering för en europeisk kolsänka

Motionstext

Skogs- och biokolsplantering för en europeisk kolsänka

Människans utsläpp av växthusgaser måste drastiskt minska för att hålla oss under 2-graders global uppvärmning. Men utöver att sänka utsläppen måste även kolhalten i atmosfären ned. En metod för att uppnå detta är att plantera träd. Träden suger åt sig kol och omvandlar det till syre, den så kallade fotosyntesen. Utöver att binda kol binder även träd jord och motverkar att mark eroderar till ökenlandskap. För att ytterligare förstärka processen kan planteringen kompletteras med biokol.

Vänsterpartiet bör gå i spetsen för ett massivt europeiskt trädplanteringsinitiativ för att binda kol från jordens atmosfär. Denna metod är nödvändig att stabilisera kolhalten och bromsa upp klimatförändringarna. Unionen måste ta ledarskapet i klimatfrågan. Att plantera träd är en åtgärd i den omställningen för att säkra vår överlevnad.

Motionären yrkar på

Att följande text skrivs in i valplattformen på mellan rad 66-67:
”Kolhalten i atmosfären måste minska drastiskt för att bromsa klimatförändringarna och stabilisera klimatet. Genom att plantera träd och biokol kan EU bli en kolsänka när träden och biokolet binder växthusgaser. Vänsterpartiet vill att unionen ska satsa på ett stort träd- och biokolsplanteringsprogram inom Europa som bidrar till att minska mängden kol i atmosfären.”

Robert Zackrisson, V Vänersborg